Zamówienia publiczne do 130000 zł

Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych

Autor : Jacek Szczeblewski

Zaproszenie do składania ofert

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

 

1. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi zaprasza do złożenie oferty na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych

 

1.1. Miejscem odbioru paliw (tankowania) będą stacje paliwowe Wykonawcy na terenie całego kraju.

  • W wyniku niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa na dostawę paliw oraz kart paliwowych w następujących ilościach i asortymencie:
  • benzyna PB 95                - 8.500 litrów (ilość szacunkowa),
  • olej napędowy                 - 6.000 litrów (ilość szacunkowa),
  • karty paliwowe               - 13 szt.

 

2. Termin realizacji zamówienia:  od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

 

3. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki:
3.1.
posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania prac określonych w punkcie 1,

3.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia co oznacza, że:

dysponują lub będą dysponować (w dniu otwarcia ofert) ogólnokrajową (w Polsce) siecią publicznych stacji paliw płynnych zaopatrzonych w paliwa będące przedmiotem zamówienia; wymagane jest 6 stacji w każdym województwie, w tym 3  z 6 czynne całodobowo; co najmniej 1 z 6 stacji musi się znajdować w Łodzi, w odległości mniejszej niż 3 km od ul. Tramwajowej 1  (połączenie drogowe mierzone za pomocą mapy Google); co najmniej jedna stacja musi znajdować się w odległości nie większej niż 15 km od każdego z wymienionych adresów (połączenie drogowe mierzone za pomocą mapy Google):

- Piotrków Trybunalski 97-300, ul. Śląska 13,

- Łowicz 99-400, ul. Browarna 12,

- Zduńska Wola 98-220, ul. Zakopiańska 4,

- Kielce 25-311, ul. Św. Leonarda 14;

wszystkie stacje paliw płynnych muszą spełniać wymogi przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 z późn. zm.) i umożliwiać dokonanie transakcji bezgotówkowo za pomocą wydanych Zamawiającemu kart paliwowych. 

3.4. dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3.5. Podstawą do oceny spełniania wymagań zawartych w punktach 3.1. – 3.4. będzie złożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

- oświadczenie złożone przez uprawnionego przedstawiciela oferenta na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- wykaz stacji paliw (z podaniem adresów) spełniających wymogi punktu 3.3. SWZ

 

4. Informacje dotyczące warunków składania oferty:

4.1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Oferent który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

4.2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4.3. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami są:

- Dagmara Wojtasiak - Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, pok. 114, tel. (042) 678-70-85

- Jacek Szczeblewski - Okręgowy Urząd Miar   w Łodzi, pok. 111, tel. (042) 677 94 31

4.4. Zamawiający   porozumiewa   się   z   wykonawcami w drodze pisemnej lub elektronicznej  (adres e-mail: oum.lodz.rag@poczta.gum.gov.pl) lub za pomocą faksu.

4.5. Wszelkie dokumenty i oświadczenia powinny być przekazywane na adres Zamawiającego pocztą, firmą kurierską lub osobiście.

4.6. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

 

5. Sposób przygotowania i składania ofert (wycofywanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert)

5.1. Ofertę należy złożyć mailem na adres oum.lodz.rag@poczta.gum.gov.pl w postaci dokumentów podpisanych elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie papierowej podpisanej przez osobę upoważnioną, za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub złożyć osobiście w Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi ul. Narutowicza 75 do dnia 17.11.2023 r. do godz. 9.00.

5.2. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

5.3. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

5.4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5.5. Wykonawca może, wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu  zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta z dopiskiem: Zamiana.

 

6. Zawartość ofert.

6.1. Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie:

- wypełniony formularz ofertowy na załączonym druku wraz z wymaganymi załącznikami;

- parafowany na znak akceptacji wzór umowy;

- oświadczenie złożone przez uprawnionego przedstawiciela oferenta na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

6.2. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty.

 

7. Otwarcie ofert nastąpi 17.11.2023 r.

 

8. Ocena oferty.

8.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
            a) cena                 - 10%,

            b) upust               - 80%

            c) ilość stacji obsługujących karty paliwowe Oferenta  - 10%

8.2. Za każde kryterium zostanie przyznane od 1 do 100 pkt. wg następujących wzorów:

- Za kryterium „Cena”

Ilość punktów = (cena ofertowa najniższa : cena ofertowa badanej oferty)  x 100

- Za kryterium „Upust”

Ilość punktów = (upust ocenianej oferty: najwyższy oferowany upust)  x 100

W przypadku wartości upustu wynoszącej 0,00 zł oferent uzyska 0 punktów za to kryterium.

- Za kryterium „Ilość stacji obsługujących karty paliwowe Oferenta”

Ilość punktów = (ilość stacji w ocenianej ofercie : największa ilość stacji ze złożonych ofert)  x 100

 

9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

9.1. Zaoferowaną cenę należy przedstawić w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ.

9.2. Ceny (w złotych) oraz upust (w procentach) muszą być podane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Należy pamiętać we wszystkich wyliczeniach – o zastosowaniu zaokrągleń zgodnie z zasadami matematyki. Należy zwrócić  szczególną uwagę już na poziomie zastosowania upustu – aby po obliczeniu ceny po upuście – w dalszych obliczeniach zastosować konsekwencje zaokrąglenia ceny do dwóch znaków po przecinku.

9.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

9.4. Podane w formularzu ofertowym dane muszą być w zakresie:

- CEN JEDNOSTKOWYCH BRUTTO (PRZED UPUSTEM) za BENZYNĘ BEZOŁOWIOWĄ PB 95 oraz OLEJ NAPĘDOWY – podane według stawek

obowiązujących w dniu sporządzenia oferty i pochodzić ze stacji paliw Wykonawcy w Łodzi wskazanej w ofercie (położonej w odległości mniejszej niż 3 km od ul. Tramwajowej 1 - połączenie drogowe mierzone za pomocą mapy Google)

- CENY JEDNOSTKOWEJ BRUTTO za KARTY PALIWOWE – aktualne przez cały okres obowiązywania przyszłej umowy

Wysokość upustu musi być jednakowa dla wszystkich rodzajów oferowanych paliw.

 

10. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zawiera wzór umowy, który oferent musi parafować jako znak jej akceptacji oraz dołączyć do składanej oferty.

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty

2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta

 

Łódź, dn. 08.11.2023 r.

Metadane

Data publikacji : 08.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Szczeblewski Wydział Obsługi
Osoba udostępniająca informację:
Adam Sobestyanczyk Wydział Obsługi - Sekcja Informatyki
do góry