Zamówienia publiczne do 130000 zł

Dostawa wagi precyzyjnej SARTORIUS, seria CUBIS II, model MCE70200S-2CEU-o

Autor : Jacek Szczeblewski

 

Zaproszenie do składania ofert

Specyfikacja Zamówienia (SZ)

 

1. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi zaprasza do złożenie oferty na dostawę wagi precyzyjnej SARTORIUS, seria CUBIS II, model MCE70200S-2CEU-o

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wagi precyzyjnej SARTORIUS, seria CUBIS II, model MCE70200S-2CEU-o zgodnej z poniższą specyfikacją:

  • Wymagane parametry:

- zakres: 50 000 mg do 70 200 g,

- działka legalizacyjna e: 10 000 mg,

- działka odczytowa d: 1 000 mg,

- zakres temperaturowy: +10°C - +30°C ±3 ppm/K,

- adjustacja weanętrzna isoCAL: co 1,5°C lub co 4 h,

  • Wymagane wyposażenie:

- walizka na kółkach z rączką do wagi,

- kabel USB do połączenia z komputerem.

  • Inne wymagania:

- dokumentacja w języku polskim,

- Waga musi być dostarczona ze świadectwem wzorcowania lub certyfikatem,

- Dostawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi wagi,

- Dostawca dokona pierwszego uruchomienia wagi dostarczeniu jej do Zamawiającego

- gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące,

- Dostawca wskaże adres punktu serwisowego

1.2. Miejsce dostawy: Okręgowy Urząd Miar, ul; Narutowicza 75, 90-132 Łódź.

1.3. Termin realizacji zamówienia:  do 31.10.2022 r.

2. Informacje dotyczące warunków składania oferty:

2.1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się
z Oferentami są:

- kierownik Ref. Administracyjno-Gospodarczego: Dagmara Wojtasiak - Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, pok. 114,  tel. 693 644 819,  (042) 678-70-85

- specjalista ds. zamówień publicznych: Jacek Szczeblewski - Okręgowy Urząd Miar   w Łodzi, pok. 111, tel. (042) 678-77-66  wew. 603

2.2. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

3. Sposób przygotowania i składania ofert (wycofywanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert)

3.1. Ofertę należy złożyć w Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi ul. Narutowicza 75 w sekretariacie lub przesłać mailem na adres oum.lodz.rag@poczta.gum.gov.pl w postaci skanu podpisanych dokumentów do dnia 23.08.2022 r. do godz. 15.00.

3.2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

4. Zawartość ofert.

4.1. Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie:

- wypełniony formularz ofertowy na załączonym druku wraz z wymaganymi załącznikami;

- parafowany na znak akceptacji wzór umowy;

- oświadczenie złożone przez uprawnionego przedstawiciela oferenta na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.2. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty.

5. Ocena oferty.

5.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
            a) cena             - 100 %,

           

6. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zawiera wzór umowy, który oferent musi parafować jako znak jej akceptacji oraz dołączyć do składanej oferty.

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty

2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta

 

Łódź, dn. 16.08.2022 r.

Metadane

Data wytworzenia : 17.08.2022
Data publikacji : 17.08.2022
Data modyfikacji : 17.08.2022
Obowiązuje od : 17.08.2022
Obowiązuje do : 20.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Szczeblewski Wydział Obsługi
Osoba udostępniająca informację:
Adam Sobestyanczyk Wydział Obsługi - Sekcja Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Adam Sobestyanczyk
do góry