Ogłoszenia o sprzedaży

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu Renault Kangoo

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu Renault Kangoo.

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

ul. Narutowicza 75

90-132 Łódź

Tel. 42 678 77 66

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

- Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, przy ul. Narutowicza 75. W dniu 10.05.2024 r. o godz. 10:00.

3. Przedmiotem sprzedaży (przetargu) jest samochód marki Renault Kangoo o następujących danych technicznych:

- model pojazdu: Renault Kangoo;

- rodzaj pojazdu: Samochód osobowy;

- rok produkcji: 2005;

- data pierwszej rejestracji: 26.10.2005 r.;

- numer identyfikacyjny (VIN): VF1KC0SAF34694734;

- pojemność/moc silnika: 1598 ccm / 70 kW;

- rodzaj nadwozia: 5 osobowy;

- skrzynia biegów: manualna;

- przebieg: 406.770 km;

- kolor: żółty;

- badanie techniczne: BRAK

- samochód posiada ubezpieczenie OC ważne do 25.10.2024 r.;

- stan pojazdu: uszkodzony.

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Sprzedawany samochód można obejrzeć pod adresem:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Kielcach, ul. Św. Leonarda 14, 25-311 Kielce, do dnia 18.04.2024 r.  od godz. 8:00 do godz. 14:30.

5. Wadium:

- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 270,00 zł;

- przelewem na rachunek bankowy NBP O/O Łódź  14 1010 1371 0099 3113 9120 0000 do dnia 09.05.2021 r. do godz. 12:00 ;

- wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty;

- wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny;

- wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza wynosi 2.700 zł (cena zawiera podatek VAT)

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane:

- imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta;

- oferowaną cenę oraz warunki jej zapłaty;

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem samochodu będącego przedmiotem przetargu, albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się z jego stanem;

- numer telefonu oferenta;

- datę sporządzenia oferty.

8. Termin  i miejsce składania ofert

- termin składania ofert: do 10.05.2024 r. do godz. 9:30 (datą złożenia oferty jest data wpłynięcia jej do sprzedającego); 

- ofertę  należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na samochód Renault Kangoo – oferta” w siedzibie zamawiającego (wskazanej w punkcie 1)

Wzór formularza ofertowego można pobrać w siedzibie sprzedającego lub ze strony http://bip.lodz.gum.gov.pl/ (zakładka ogłoszenia/ogłoszenia o sprzedaży);

- oferta jest wiążąca przez 14 dni od terminu składania ofert.

9. Odrzucenie oferty:

- oferta zostanie odrzucona jeśli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium we wskazanym terminie i formie;

- oferta zostanie odrzucona jeśli nie zawiera danych, o których mowa w punkcie 7, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę;

- o odrzuceniu oferty komisja przetargowa niezwłocznie zawiadamia oferenta.

10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia tego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

11. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży - 7 dni od daty wyboru oferty.

 

 

Metadane

Data publikacji : 17.04.2024
Data modyfikacji : 17.04.2024
Obowiązuje do : 30.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Adam Sobestyanczyk Wydział Obsługi - Sekcja Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Adam Sobestyanczyk
do góry