Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Oferta pracy - SPRZĄTACZKA - ogłoszenie z dnia 21.11.2018 r.

 

Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:  SPRZĄTACZKA

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu:   1

Liczba stanowisk pracy:   1

 

Adres urzędu:

Okręgowy Urząd Miar
ul. Narutowicza 75
90-132 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:   Łódź

Dodatkowe informacje:

Wynagrodzenie : zasadnicze -  2.200 zł + dodatek stażowy + premia (od 10 do 20% płacy zasadniczej), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pakiet socjalny, półroczne nagrody.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Utrzymywanie wzorowej czystości w przydzielonych pomieszczeniach,
 • Codzienne zamiatanie, odkurzanie ,froterowanie przydzielonych powierzchni,
 • Codzienne opróżnianie koszy na śmieci i makulaturę
 • Codzienne ścieranie kurzu ze sprzętu i urządzeń znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach ,
 • Codzienne mycie urządzeń sanitarno-higienicznych oraz utrzymywanie czystości podłóg i ścian w pomieszczeniach sanitarnych,
 • Uzupełnienie braków środków sanitarno-higienicznych w toaletach,
 • Mycie okien w pomieszczeniach wskazanych przez przełożonego,
 • Sprzątanie pomieszczeń dodatkowych w czasie pełnienia zastępstwa na czas nieobecności w pracy innej sprzątaczki.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe ,
 • Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność
 • Dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:    05.12.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Okręgowy Urząd Miar
Narutowicza 75
90-130 Łódź
Referat Kadrowo-Płacowy (pok.104)

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

 1. Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Okręgowy Urząd Miarw Łodzi, ul. G. Narutowicza 75, 90-132 Łódź lub telefonując pod numer: +48 (42) 678-77-66

 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Mariusza Kuśmierskiego,z którym można się skontaktować pod adresem: m.kusmierski@secmed.pl;

 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgodyw celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani /Pana osoby w procesie rekrutacji. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a), (wyrażenie przez kandydata na pracownika zgody), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy), a także art. 6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Pracodawcy tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).

 5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych innym odbiorcom.

 6. Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji, a ich nie podanie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w rekrutacji przeprowadzanej przez Pracodawcę. Podanie danych osobowych, na które kandydat wyraził zgodę jest dobrowolne.

 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 8. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Pana/Panią zgodą, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w której brał/a Pan/Pani udział.

 9. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 10. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie ( decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.  Brak powiadomienia telefonicznego lub e-mailowego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone można odebrać osobiście w Referacie Kadrowo-Płacowym ( pok.104), pozostałe zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy od zakończenia naboru. Prosimy o składanie dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem " Rekrutacja do Wydziału Obsługi na stanowisko Sprzątaczki".

 

 

Metadane

Data publikacji : 21.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Hiller
do góry