Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowanie na zakup 2 szt. samochodów typu kombivan

 

Zaproszenie do składania ofert

 

1. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi zaprasza do złożenie oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu marki Dacia w ilości 2 szt. zgodnie z poniższą specyfikacją:

- model:         Dokker

- wersja:         Laureate 1.6 SCe 100

- lakier:           Biel alpejska OV369

- tapicerka:    tapicerka materiałowa/szara

- rok produkcji: 2018

- wyposażenie: wyposażenie standardowe modelu Dacia DOKKER rozszerzone o niżej wymienione wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe:

- koło zapasowe 15”

- komplet felg stalowych + opony zimowe

- pakiet Komfort

- zestaw dywaników gumowych (4 szt.)

- alarm samochodowy

- system wspomagania parkowania

- hak holowniczy + wiązka

- nawigacja z mapami Polski

 

2. Termin realizacji zamówienia:  do 07.12.2018 r.

 

3. Informacje dotyczące warunków składania oferty:

3.1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy.
Oferent który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

3.2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3.3. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się
z Oferentami są:

- kierownik Ref. Administracyjno-Gospodarczego: Dagmara Wojtasiak - Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, pok. 114, tel. (042) 678 70 85, 693 644 819

- specjalista ds. zamówień publicznych: Jacek Szczeblewski - Okręgowy Urząd Miar   w Łodzi, pok. 111, tel. (042) 677 94 31

3.4. Zamawiający   porozumiewa   się   z   wykonawcami w drodze pisemnej lub

elektronicznej  (adres e-mail: oum.lodz.rag@gum.gov.pl) lub za pomocą faksu.

3.5. Wszelkie dokumenty i oświadczenia powinny być przekazywane na adres Zamawiającego pocztą, firmą kurierską lub osobiście.

3.6. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

 

4. Sposób przygotowania i składania ofert (wycofywanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert)

4.1. W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto.

4.2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Okręgowym Urzędzie Miar
w Łodzi ul. Narutowicza 75 w sekretariacie do dnia 13.09.2018 do godz. 15.00.

4.3. Ofertę można dostarczyć za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście.

4.4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

4.5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

4.6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

4.7. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zapis „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

 

5. Zawartość ofert.

5.1. Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony formularz ofertowy na załączonym druku wraz z wymaganymi załącznikami;

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.2.  Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty.

 

6. Otwarcie ofert nastąpi 14.09.2018 r.

 

7. Ocena oferty.

7.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował następującymi kryteriami:

- cena                                                - 100%,

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPROSZENIA:

1. Załącznik nr 1 – Oferta cenowa

 

Łódź, dn. 05.09.2018 r.

*****************************************************************************

Załącznik nr 1

  do Zaproszenia

do składania ofert

 

 

Nazwa i adres Oferenta:                                                    Do   Okręgowego Urzędu Miar
                                                                                                            w Łodzi

                                                                                           90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75

                                                                                                tel. 678-77-66,   fax. 678-37-68

                                                                                                     NIP 725-14-71-054

……………………………                                                                         Regon 000332676

 Pieczątka firmowa

 

Oferta

 

      Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego samochodu marki Dacia Dokker w ilości 2 szt.

 

1. Oferujemy realizację zamówienia  zgodnie zapytaniem o ofertę i poniższą specyfikacją:

- model:         Dokker Laureate

- wersja:         1.6 SCe 100

- lakier:           Biel Alpejska OV369

- tapicerka:    materiałowa/szara

- rok produkcji: 2018

- wyposażenie: wyposażenie standardowe modelu Dacia Dokker rozszerzone o niżej wymienione wyposażenie dodatkowe:

- koło zapasowe 15”

- komplet felg stalowych + opony zimowe

- pakiet Komfort

- zestaw dywaników gumowych (4 szt.)

- alarm samochodowy

- system wspomagania parkowania

- hak holowniczy + wiązka

- nawigacja z mapami Polski

 

2. Łączna cena  realizacji zamówienia wynosi:

………………………zł + ……..  VAT; razem ………………………… zł brutto

(słownie ………………………………………………………….……… zł brutto)

 

3. Termin realizacji zamówienia: ………………….. 2018r. (nie później niż do 07.12.2018 r.)

 

4.  Na oferowany samochód obowiązuje gwarancja producenta

 

5. Termin ważności oferty: 30 dni od terminu składania ofert

 

6. Termin zapłaty: 14 dni od wystawienia faktury

 

7.  Załącznikiem do oferty stanowiącym jej integralną część jest:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru/aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

  -  ………………………………………………………………………………

   

                                                                                                                          Podpisano:

   

   

                                                                                                            .........................................

                                                                                                Upełnomocniony przedstawiciel

   

  miejscowość  ........................................................ , data  ..........................

   

   

   

   

Metadane

Data publikacji : 05.09.2018
Data modyfikacji : 06.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Hiller Wydział Nadzoru
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Hiller
do góry