Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowanie na zakup Suszarki próżniowej z pompą membranową

Zaproszenie do składania ofert

1. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi zaprasza do złożenie oferty na dostawę:

- Suszarki próżniowej VD 23, 23 litry prod. BINDER oraz modułu próżniowego do suszarki VD 23 z pompą membranową chemoodporną VP1.1 prod. BINDER

 

2. Termin realizacji zamówienia:  03-21.09.2018 r.

 

3. Informacje dotyczące warunków składania oferty:

3.1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy.
Oferent który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

3.2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3.3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się
z Oferentami jest:

- specjalista ds. zamówień publicznych:  Jacek Szczeblewski, Tel. (42) 677 94 31

3.4. Zamawiający   porozumiewa   się   z   wykonawcami w drodze pisemnej lub

elektronicznej  (adres e-mail: oum.lodz.rag@poczta.gum.gov.pl).

3.5. Wszelkie dokumenty i oświadczenia powinny być przekazywane na adres Zamawiającego pocztą, firmą kurierską lub osobiście.

3.6. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

 

4. Sposób przygotowania i składania ofert (wycofywanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert)

4.1. W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto.

4.2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Okręgowym Urzędzie Miar
w Łodzi ul. Narutowicza 75 w sekretariacie do dnia 25.06.2018 r. do godz. 15.00.

4.3.   Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

4.4.  Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą rozpatrywane.

4.5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

4.6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

4.7. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zapis „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”,

5. Zawartość ofert.

5.1. Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony formularz ofertowy na załączonym druku wraz z wymaganymi załącznikami;

- parafowany na znak akceptacji wzór umowy;

- oświadczenie złożone przez uprawnionego przedstawiciela oferenta na druku stanowiącym załącznik do zaproszenia do składania ofert;

5.2.  Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu             w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty.

 

6. Otwarcie ofert nastąpi 26.06.2018 r.

 

7. Ocena oferty.

7.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował następującymi kryteriami:

- cena                                                - 100%,

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPROSZENIA:

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta

 

 

Łódź, dn. 11.06.2018 r.

 

 

Załącznik nr 1

  do Zaproszenia

do składania ofert

 

Nazwa i adres Oferenta:                                                                       Do   Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi

                                                                                              90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75

                                                                                                tel. 678-77-66,   fax. 678-37-68

                                                                                        NIP 725-14-71-054 Regon 000332676

 

Oferta

 

      Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na dostawę:

 Suszarki próżniowej VD 23, 23 litry prod. BINDER oraz modułu próżniowego do suszarki VD 23 z pompą membranową chemoodporną VP1.1 prod. BINDER.

 

1. Oferujemy realizację zamówienia  zgodnie z zaproszeniem do składania ofert.

2. Cena  realizacji zamówienia wynosi:

Nazwa

Cena netto

Ilość (szt.)

Cena netto

Cena brutto

Suszarka próżniowa VD 23, 23 litry prod. BINDER

 

1

 

 

Moduł próżniowy do suszarki VD 23 z pompą membranową chemoodporną VP1.1 prod. BINDER

 

1

 

 

Razem

 

 

 

3. Termin realizacji zamówienia: …………...…………(mieszczący się w zakresie 03-21.09.2018 r.)

4.  Na oferowane przyrządy udzielimy następującej gwarancji:

- ……………. miesięcy gwarancji na Suszarka próżniowa VD 23, 23 litry prod. BINDER

- ……………. miesięcy gwarancji na Moduł próżniowy do suszarki VD 23 z pompą membranową chemoodporną VP1.1 prod. BINDER.

6. Termin ważności oferty: 30 dni od terminu składania ofert

7. Zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego,

8.  Załącznikiem do oferty stanowiącym jej integralną część jest:

 1. parafowany na znak akceptacji wzór umowy,

 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

   

   

                                                                                                                          Podpisano:

   

   

   

                                                                                                            .........................................

                                                                                                            Upełnomocniony przedstawiciel

  miejscowość  ........................................................ , data  ..........................


   

  Załącznik nr 2

    do Zaproszenia

  do składania ofert

   

  Wzór UMOWY   …./2018

   

           zawarta w dniu ………..2018 r. pomiędzy Okręgowym Urzędem Miar w Łodzi z siedzibą w  Łodzi przy ul. Narutowicza 75, reprezentowanym przez:

  1. Dyrektora                                                             - Piotra Nowakowskiego

  zwanym w treści umowy „Zamawiającym” a ………………………………….........................

  …………………………………………………………., którą reprezentuje:

  1. …………………….                                             - ………………………………

  2. …………………….                                             - ………………………………

zwanym w treści umowy „Dostawcą”.

 

§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa:

Suszarki próżniowej VD 23, 23 litry prod. BINDER oraz modułu próżniowego do suszarki VD 23 z pompą membranową chemoodporną VP1.1 prod. BINDER,

zwanych w treści umowy „przyrządami”.

 

§ 2

1. Termin  dostawy przyrządów ustala się na dzień ………………...2018 r.

2. Miejscem dostawy przyrządów jest siedziba Zamawiającego.

3. Koszty dostawy ponosi Dostawca.

 

§ 3

Zamawiający zapłaci Dostawcy za dostarczone przyrządy, kwotę:

………………….. + ……..% VAT, tj. ………………………… zł brutto

(słownie: ……………………………………………………………………………………….. zł)

 

§ 4

1. Rozliczenie nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu zamówienia i dokonaniu odbioru, na podstawie faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

2. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

 

§ 5

1. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego dostarczonych przyrządów w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy.

2. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Zamawiający w porozumieniu z Dostawcą wyznaczy dodatkowy termin do ich usunięcia.

3. W przypadku nie przystąpienia do usunięcia wad/usterek lub niedotrzymania terminu o którym mowa w § 5 ust. 2 Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Dostawcy.

4. W przypadku nieskutecznego usunięcia wady lub usterki Zamawiający odstąpi od umowy z winy Dostawcy.

 

§ 6

Strony zastrzegają prawo dochodzenia kar umownych:

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku :

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Dostawca - w wysokości 10% wynagrodzenia,

b) zwłoki w wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki.

2. Strony mogą dochodzić odszkodowania przekraczającego kary umowne na zasadach ogólnych.

 

§ 6

Na dostarczone przyrządy obowiązuje następująca gwarancja liczona od daty dostawy:

- ……………. miesięcy gwarancji na Suszarka próżniowa VD 23, 23 litry prod. BINDER

- ……………. miesięcy gwarancji na Moduł próżniowy do suszarki VD 23 z pompą membranową chemoodporną VP1.1 prod. BINDER.

 

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 8

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 9

Umowę   sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  dwa  dla  Zamawiającego

i jeden dla Dostawcy.

 

 

            Zamawiający:                                                                                  Dostawca:

 

Załącznik nr 3

  do Zaproszenia

do składania ofert

 

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

            Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma:

1. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac określonych w zapytaniu o ofertę,

2. posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do 

    wykonania zamówienia,

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia,

5. posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami

    Ustawowymi.

 

                                                                                                         

 

                                                                                                    Podpisano:

 

 

 

 

.................................., dn. .......................                 ....................................................

                                                                                                                         Upełnomocniony przedstawiciel

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 12.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Hiller Wydział Nadzoru
do góry