Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowanie na zakup Termostatów - 19-03-2018r

 

Zaproszenie do składania ofert

 

1. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi zaprasza do złożenie oferty na dostawę:

- termostatu łaźniowego, grzejąco-chłodzącego, typu F25-HL prod. Julabo – 2 szt.

- termostatu grzejącego z łaźnią z oknami umożliwiającymi obserwację wnętrza łaźni, typu PV-24 prod. LAUDA – 1 szt.,

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną zawartą w załączniku nr 1.

 

2. Termin realizacji zamówienia:  30.08.2018 r.

 

3. Informacje dotyczące warunków składania oferty:

3.1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy.
Oferent który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

3.2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3.3. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się
z Oferentami są:

- kierownik Ref. Administracyjno-Gospodarczego: Dagmara Wojtasiak - tel. (42) 678 70 85, 693 644 819

- specjalista ds. zamówień publicznych:  Jacek Szczeblewski, Tel. (42) 677 94 31

3.4. Zamawiający   porozumiewa   się   z   wykonawcami w drodze pisemnej lub

elektronicznej  (adres e-mail: oum.lodz.rag@gum.gov.pl) lub za pomocą faksu.

3.5. Wszelkie dokumenty i oświadczenia powinny być przekazywane na adres Zamawiającego pocztą, firmą kurierską lub osobiście.

3.6. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

 

4. Sposób przygotowania i składania ofert (wycofywanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert)

4.1. W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto termostatów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną zawartą w załączniku nr 1.

4.2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Okręgowym Urzędzie Miar
w Łodzi ul. Narutowicza 75 w sekretariacie do dnia 04.04.2018 r. do godz. 15.00.

4.3.   Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

4.4. Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej  zawartej w załączniku nr 1. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą rozpatrywane.

4.5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

4.6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

4.7. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zapis „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

4.8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zawartość ofert.

5.1. Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony formularz ofertowy na załączonym druku wraz z wymaganymi załącznikami;

- parafowany na znak akceptacji wzór umowy;

- oświadczenie złożone przez uprawnionego przedstawiciela oferenta na druku stanowiącym załącznik do zaproszenia do składania ofert;

5.2.  Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu             w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty.

 

6. Otwarcie ofert nastąpi 05.04.2018 r.

 

7. Ocena oferty.

7.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował następującymi kryteriami:

- cena                                      - 90%,

- gwarancja                             - 10%

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPROSZENIA:

1. Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna

2. Załącznik nr 2 - Oferta cenowa

3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie oferenta

 

 

Łódź, dn. 19.03.2018 r.

 

 

Metadane

Data publikacji : 19.03.2018
Data modyfikacji : 23.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Daniel Utratny Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Daniel Utratny
do góry