Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowanie na całodobową ochronę w siedzibie Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi

Autor : Piotr

1. Opis przedmiotu i zakresu zamówienia
Całodobowa ochrona obiektu Zleceniodawcy składającego się z dwóch (połączonych) budynków biurowych wraz z garażem podwórkiem i parkingiem, położonych w Łodzi przy ul. Narutowicza 75 oraz jego mienia i osób znajdujących się w tym obiekcie przez jednego pracownika ochrony. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest we wzorze umowy.
Pracownicy bezpośrednio wykonujący usługę ochrony osób i mienia nie muszą posiadać licencji pracownika ochrony fizycznej.

 

2. Termin realizacji zamówienia
Umowa zostanie zawarta na czas określony i będzie obowiązywała od dnia 31.12.2016r od godz. 8.00 do dnia 31.12.2018r od godz. 8.00

 

3. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Okręgowym Urzędzie Miar  w Łodzi, ul. Narutowicza 75 w sekretariacie do dnia 03.10.20016r. do godz. 15.00

 

4. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty będzie dokonany na podstawie kryterium ceny.

 

5. Wymagane dokumenty
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- potwierdzona za zgodność kopia koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony mienia i osób,
- polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarcze do kwoty nie niższej niż 100.000 zł
- parafowany (na każdej stronie) na znak akceptacji wzór umowy

 

6. Kontakt z Zamawiającym
Niezbędnych informacji udziela Jacek Szczeblewski:
Tel. (042) 678-77-66  wew. 603;  adres e-mail: oum.lodz.rag@gum.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 20.09.2016
Data modyfikacji : 17.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Sekcja Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet - Serwis techniczny JSK Internet
Osoba modyfikująca informację:
Piotr
do góry