Ogłoszenia o sprzedaży

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Renault Kangoo

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Renault Kangoo

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Ul. Narutowicza 75

90-132 Łódź

Tel. 42 678 77 66

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

- Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi przy

ul. Narutowicza 75.

- Termin składania ofert : do 13.09.2018 r. do godz. 9.30 (datą złożenia oferty jest data wpłynięcia jej do sprzedającego).

- Termin otwarcia ofert: 13.092018 r. o godz. 10.00

- Miejsce składania i otwarcia ofert: Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, ul. Narutowicza 75, 90-132 Łódź, pokój 106.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:

Samochód można obejrzeć  pod adresem:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, ul. Narutowicza 75, 90-132 Łódź w terminie od 29.08.2018 r. do 12.09.2018 r. od godz. 8.00 do godz. 14.30.

 

4. Przedmiot przetargu:

Samochód marki Renault o następujących danych technicznych:

Model pojazdu: Kangoo dCi MR’03 E3 1.9t

Wersja: Comfort Długi

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Rok produkcji: 2007 r.

Data pierwszej rejestracji: 11.12.2007 r.

Nr identyfikacyjny (VIN): VF1FC1EHF38766226

Pojemność/moc silnika: 1461 cm3 / 50kW (68KM)

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Przebieg: 307.000 km

Badanie techniczne ważne do: 18.07.2018

Kolor: szary

Stan pojazdu: uszkodzony silnik – obróciła się panewka

 

5. Wadium:

- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 348,40 zł,

- wadium należy wpłacić w gotówce w kasie sprzedającego do dnia 13.09.2018 r. do godz. 9.30

- wadium oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone będzie zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

- wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet oferty.

 

6. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza samochodu wynosi  3.484,00 zł netto (4.285,32 zł brutto).

 

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

- imię i nazwisko lub nazwę firmy, oraz adres  zamieszkania lub siedziby,

- oferowaną cenę,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu,

- datę sporządzenia oferty,

- numer telefonu,

- ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na samochód Renault Kangoo” w sekretariacie w siedzibie sprzedającego. Wzór formularza ofertowego można pobrać w siedzibie sprzedającego lub ze strony http://bip.lodz.gum.gov.pl/ (zakładka ogłoszenia/ogłoszenia o sprzedaży).

 

8. Odrzucenie oferty:

- oferta zostanie odrzucona jeśli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

- oferta zostanie odrzucona jeśli nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w punkcie 7, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

- o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu na sprzedaż samochodu Renault Kangoo bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

 

Łódź, dn. 28.08.2018 r.

 

Metadane

Data publikacji : 29.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Hiller Wydział Nadzoru
do góry