Ogłoszenia o przetargach

Remont II piętra budynku „B” oraz pomieszczeń 117 i 118 na I piętrze budynku „B”

Okręgowy Urząd Miar, ul. Narutowicza 75 , 90-132 Łódź

ogłasza przetarg nieograniczony

na REMONT  II PIĘTRA ORAZ POMIESZCZEŃ 117 i 118 NA I PIĘTRZE BUDYNKU „B” W Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi.

 

1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest umieszczona na stronie internetowej: http://lodz.gum.gov.pl/

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Wymagany termin wykonania zamówienia:  - od 09.07.2018 do 21.09.2018 r.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

a) o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu,

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej realizację zamówienia,

- posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do realizacji zamówienia.

b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

- oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, winien wraz z ofertą przedłożyć Zobowiązanie innych podmiotów (w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia), na zasobach których Wykonawca będzie polegał,

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, sporządzone na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy,

- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę, do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi z wykazem ich doświadczenia z ostatnich 36 miesięcy, sporządzone na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z potwierdzonymi za zgodność kopiami ich uprawnień zawodowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

8. Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla oceny oferty:

    a) cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (waga kryterium – 60%);

    b) okres gwarancji (waga kryterium – 40%);

10. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub złożyć osobiście do dnia 12.04.2018 r. do godz. 15.00, na adres:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Ul. Narutowicza 75

90-132 Łódź

Pokój 108 (Sekretariat)

11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert

13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.04.2018r. o godz. 9.00

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

15. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu  (042) 677 94 31.

 

 

Łódź, dn. 20.03.2018r.

Metadane

Data publikacji : 21.03.2018
Data modyfikacji : 23.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Daniel Utratny Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Daniel Utratny
do góry