Ogłoszenia o przetargach

Przetarg nieograniczony na WYKONANIE DRUGIEGO ETAPU INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W BUDYNKACH „A” I „B” W OKRĘGOWYM URZĘDZIE MIAR W ŁODZI

Autor : Jacek Szczeblewski

Okręgowy Urząd Miar, ul. Narutowicza 75 , 90-132 Łódź

ogłasza przetarg nieograniczony na

WYKONANIE DRUGIEGO ETAPU INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W BUDYNKACH „A” I „B”

 W Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi.

 

 

1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest umieszczona na stronie internetowej:  http://bip.lodz.gum.gov.pl/b05/ogloszenia/ogloszenia-o-przetargac

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Wymagany termin wykonania zamówienia:  od 02.07.2018 do 24.08.2018 r.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

a) o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu,

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej realizację zamówienia,

- posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do realizacji zamówienia

b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

- oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, winien wraz z ofertą przedłożyć Zobowiązanie innych podmiotów (w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia), na zasobach których Wykonawca będzie polegał,

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, sporządzone na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy,

- Wykaz min. 3 robót o wartości nie mniejszej niż 75% wartości składanej w niniejszym postępowaniu oferty, wykonanych w okresie nie dłuższym niż ostatnich pięciu lat przed dniem otwarcia ofert, polegających na wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach użyteczności publicznej, sporządzone na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

8. Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla oceny oferty:

 1. cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (waga kryterium – 60%);

 2. okres gwarancji (waga kryterium – 40%);

  10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Okręgowym Urzędzie Miar      w Łodzi, ul. Narutowicza 75 w sekretariacie do dnia 28.03.2018r. do godz. 15.00.

  11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim

  12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert

  13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.03.2018r. o godz. 9.00

  14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

  15. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu  (042) 677 94 31.

   

   

  Łódź, dn. 02.03.2018r.

   

   

   

Metadane

Data publikacji : 05.03.2018
Data modyfikacji : 09.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Szczeblewski Referat Administracyjno Gospodarczy
Osoba udostępniająca informację:
Daniel Utratny Sekcja Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Daniel Utratny
do góry