Ogłoszenia o przetargach

OKRĘGOWY URZĄD MIAR, UL. NARUTOWICZA 75 , 90-132 ŁÓDŹ OGŁASZA przetarg nieograniczony na zakup i dostawę stanowisk do sprawdzania taksometrów po ocenie zgodności

Autor : Jacek Szczeblewski

Okręgowy Urząd Miar, ul. Narutowicza 75 , 90-132 Łódź

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę stanowisk do sprawdzania taksometrów po ocenie zgodności.

 

1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest umieszczona na stronie internetowej:           http://lodz.gum.gov.pl/

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Wymagany termin wykonania zamówienia:  - do 30.11.2018 r.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

a) o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu,

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej realizację zamówienia,

- posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do realizacji zamówienia.

b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

- oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, winien wraz z ofertą przedłożyć Zobowiązanie innych podmiotów (w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia), na zasobach których Wykonawca będzie polegał,

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, sporządzone na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy,

- Informację o wykonaniu, na rzecz służby miar lub laboratoriów akredytowanych, dostawy co najmniej 2 dostaw stanowisk do sprawdzania taksometrów w  ciągu ostatnich 36 miesięcy, sporządzone na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla oceny oferty:

 1. cena oferty brutto (waga kryterium – 60%);

 2. okres gwarancji (waga kryterium – 40%);

  10. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub złożyć osobiście do dnia 27.08.2018 r. do godz. 9.00, na adres:

  Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

  Ul. Narutowicza 75

  90-132 Łódź

  Pokój 108 (Sekretariat)

  11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim

  12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert

  13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.08.2018 r. o godz. 9.30 

  14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

  15. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu  (042) 677 94 31.

   

   

  Łódź, dn. 07.08.2018r.

   

   

   

Metadane

Data publikacji : 13.08.2018
Data modyfikacji : 13.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Szczeblewski Referat Administracyjno Gospodarczy
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet - Serwis techniczny JSK Internet
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Hiller
do góry