Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Autor : Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Deklaracja dostępności

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: brak danych. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.04.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • materiały zamieszczone nie posiadają ułatwień dla osób głuchych i niedowidzących,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt oum.lodz.si@poczta.gum.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (42) 678-77-66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Wejście do Okręgowego Urzedu Miar w Łodzi mieści się na parterze ul. Tramwajowa 1.
  2. W Okregowym Urzędzie Miar w Łodzi są dwie windy w budynku A oraz winda towarowa w budynku B, budynki A i B sa połączone korytarzem (kondygnacja parter i I piętro) prowadzącym do klatki schodowej.
  3. Parter jest w całości urzędu jest na tym samym poziomie na którym znajdują się dwie windy pozwlajace na przemieszczanie między parterem a siódmym piętrem.
  4. Na parkingu nie są wyznaczone miejsca dla niepełnosprawnych.
  5. Nie ma ograniczneń wstępu dla osób z psem asystującym.
  6. Urząd nie zapewnia możliwości skorzystania z tłuamacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Na stronie internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi nie występują aplikacje mobilne.

Metadane

Data wytworzenia : 01.04.2020
Data publikacji : 01.04.2020
Data modyfikacji : 14.04.2020
Obowiązuje od : 01.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
Adam Sobestyanczyk Wydział Obsługi - Sekcja Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Adam Sobestyanczyk
do góry